Activities123/2558 ลงนามบันทึกข้อตกลงการออม

Activities123/2558 ลงนามบันทึกข้อตกลงการออม

Contains 6 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และบริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด เรื่องโครงการ "ยกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความเข้าใจเรื่องการออม" เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมรีกัลโดเน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Activities122/2558 ปัจฉิมนิเทศ ม.6

Activities122/2558 ปัจฉิมนิเทศ ม.6

Contains 35 Images

คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ พร้อมกับคณะครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 47 เพื่อเสริมสร้างความกตัญญูรู้คุณต่อคณะผู้ใหญ่ คณะครู เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูและนักเรียน เป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา อีกทั้งให้รู้จักแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีในสังคม ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 ถึงวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโกเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Activities121/2558 ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

Activities121/2558 ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

Contains 21 Images

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนเข้าเรียนระหว่างชั้นป.2-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมซาวีโอ โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญอธิการ, คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ, คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิกได้ชี้แจงนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน จากนั้นฝ่ายต่างๆ ได้แนะนำระเบียบปฏิบัติ, แผนการเรียนระหว่างวันเสาร์ที่12ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559

Activities120/2558 แด่คุณครูด้วยดวงใจและต้อนรับสมาชิกใหม่

Activities120/2558 แด่คุณครูด้วยดวงใจและต้อนรับสมาชิกใหม่

Contains 91 Images

แด่คุณครูด้วยดวงใจและต้อนรับสมาชิกใหม่ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงานแด่คุณครูด้วยดวงใจและต้อนรับสมาชิกใหม่โดยมี บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการ, ดร.สมพรต สาระโกเศศ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ รศ.ดร.จิระศักดิ์ จิยะจันทน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้ใหญ่–คณะครูตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 ณ บริเวณสนามโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Activities119/2558 ต้อนรับ ร.ร.อัสสัมชัญ ธนบุรี

Activities119/2558 ต้อนรับ ร.ร.อัสสัมชัญ ธนบุรี

Contains 4 Images

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 คณะครูฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี มาศึกษาดูงานด้านการปกครองของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก โดยมีมาสเตอร์ปิยทัย โกศินานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยมาสเตอร์สุรัตน์ กิมานันโท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง และคณะครูฝ่ายปกครองให้การต้อนรับ

Activities118/2558 พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6/2558

Activities118/2558 พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6/2558

Contains 11 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครู จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และเหรียญแห่งความทรงจำแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี บาทหลวงประเสริฐ สมงาม เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมซาวีโอ

Activities117/2558 พิธีอำลาครู

Activities117/2558 พิธีอำลาครู

Contains 22 Images

นักเรียนชั้น ม.6 จัดพิธีอำลาครูเมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมซาวีโอ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อคุณครูที่ได้ดูแลลูกศิษย์ด้วยมุทิตาจิตมาเป็นเวลานาน โดยมีคณะผู้ใหญ่และคุณครูได้ให้แนวคิดอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

Activities116/2558 เยี่ยมชมการฝึก-ให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร

Activities116/2558 เยี่ยมชมการฝึก-ให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร

Contains 13 Images

คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ผู้แทนครู ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกและให้กำลังใจแก่นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 2 ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

Activities115/2558 วันพุธรับเถ้า-ขอบคุณครูคำสอน

Activities115/2558 วันพุธรับเถ้า-ขอบคุณครูคำสอน

Contains 9 Images

เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันพุธรับเถ้าเริ่มเทศกาลมหาพรต จากนั้นเป็นพิธีขอบคุณครูคำสอน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคาทอลิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

Activities114/2558 วันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

Activities114/2558 วันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

Contains 59 Images

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน วันกตัญญู ฉลองอธิการ ขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีถวายเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก โดยมีพิธีบูชาขอบพระคุณ การประกวด “Super Star น้อย ตามรอยคุณพ่อบอสโก” การแสดงละครเทิดเกียรติ พิธีขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ จากนั้นเป็นขบวนแห่นักบุญยอห์น บอสโกที่มีความสง่างามสมเกียรติ

Activities113/2558 งานวันผู้ปกครอง

Activities113/2558 งานวันผู้ปกครอง

Contains 78 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครู จัดงานวันผู้ปกครองในชื่อว่า "สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน" เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 โอกาสนี้ ดร.สมพรต สาระโกเศศ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นอกจากนี้มีการแข่งขันเกม-กีฬาระหว่างครูและผู้ปกครอง การแสดงของนักเรียน การออกร้านจำหน่ายอาหารต่างๆ

Activities112/2558 งานวันวิชาการ

Activities112/2558 งานวันวิชาการ

Contains 70 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครู จัดงานวันวิชาการในชื่อว่า "หลากหลายการเรียนรู้ บูรณาศาสตร์และศิลป์"เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้นอกจากนี้ยังมีการแสดงความสามารถของนักเรียนในรูปแบบต่างๆ การเปิดซุ้มร้านค้าโครงงานอาชีพของนักเรียนชั้น ม.5 และร้านเกมชั้น ม.6

Activities111/2558 ใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างปลอดภัย

Activities111/2558 ใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างปลอดภัย

Contains 20 Images

เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 บริษัทมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ในโครงการ "Caring for Kids, by Mitsubishi Elevator" ที่หอประชุมซาวีโอ และห้องประชุมรีกัลโดเน

Activities110/2558 SAVE SMART SOCIAL SCHOOL TOUR 2015

Activities110/2558 SAVE SMART SOCIAL SCHOOL TOUR 2015

Contains 8 Images

บริษัท เอส.ซี.เอส สปอร์ตแวร์ จำกัด จัดกิจกรรมสร้างแนวคิดเรื่องการ "รู้จักใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ คุ้มค่าและปลอดภัย" ในโครงการ "SAVE SMART SOCIAL SCHOOL TOUR 2015" สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-3 เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ณ โถงชั้น 1 อาคารมารีย์ฯ

Activities109/2558 งานคืนสู่เหย้า : S.D. UNITED

Activities109/2558 งานคืนสู่เหย้า : S.D. UNITED

Contains 46 Images

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดงาน คืนสู่เหย้า : S.D. UNITED โดยปีนี้รุ่น 19 เป็นแม่งาน

Activities108/2558 เยี่ยมชมห้องสมุด

Activities108/2558 เยี่ยมชมห้องสมุด

Contains 5 Images

คณะครู นักเรียน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559

Activities107/2558 แนะแนวการศึกษาต่อ

Activities107/2558 แนะแนวการศึกษาต่อ

Contains 11 Images

งานแนะแนวโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระหว่างวันอังคารที่ 12 ถึงวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมรีกัลโดเน

Activities106/2558 ต้อนรับ Okayama University

Activities106/2558 ต้อนรับ Okayama University

Contains 17 Images

คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก พร้อมคณะครูและนักเรียนต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก Okayama University of Science Attached High School ประเทศญี่ปุ่น โดยได้มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการต่างๆ ของโรงเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559

Activities105/2558 นักเรียนชั้น ป.1-6 ทัศนศึกษา

Activities105/2558 นักเรียนชั้น ป.1-6 ทัศนศึกษา

Contains 82 Images

นักเรียนชั้น ป.1 ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิด “ซาฟารีเวิลด์”, ชั้น ป.2 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี, ชั้น ป.3 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 1จังหวัดปทุมธานี ชั้น ป.4 ทัศนศึกษาพระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย พิพิธภัณฑ์รถโบราณ จังหวัดนครปฐม, ชั้น ป.5ทัศนศึกษาเมืองโบราณ สถานที่ตากอากาศบางปู และฟาร์มจระเข้ จังหวัดสมุทรปราการ และชั้น ป.6 ทัศนศึกษาบ้านไทยสวนสามพรานจังหวัดนครปฐม

Activities104/2558 สุขสันต์วันคริสต์มาส

Activities104/2558 สุขสันต์วันคริสต์มาส

Contains 47 Images

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงานวันคริสต์มาส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนาน รื่นเริง รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อีกทั้งเป็นการส่งความสุขแก่กันและกัน ภายในงานมีพิธีถวายเกียรติแด่องค์พระกุมารเยซู การแสดงละครเทิดเกียรติพระกุมาร งานเลี้ยงสังสรรค์ในห้องเรียน สนุกสนานกับเกม และร่วมทำบุญกับเกมสอยดาว