Activities20/2557 สุขสันต์วันเกิดคุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร

Activities20/2557 สุขสันต์วันเกิดคุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร

Contains 27 Images

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 คณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันส่งความสุขแด่คุณพ่อชินวัฒน์ โอกาสนี้คุณพ่อได้ให้ข้อคิดว่า จงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น อีกทั้งรู้จักทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอยู่เสมอ

Activities19/2557 จัดบรรยาย “วัยรุ่นหลงทางผู้ปกครองจะช่วยได้อย่างไร”

Activities19/2557 จัดบรรยาย “วัยรุ่นหลงทางผู้ปกครองจะช่วยได้อย่างไร”

Contains 19 Images

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “วัยรุ่นหลงทางผู้ปกครองจะช่วยได้อย่างไร” สำหรับผู้ปกครองชั้น ป.4-ม.3 โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงวราพร พันธุมโกมล แพทย์ประจำคลินิกวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิทยากร เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมซาวีโอ

Activities18/2557 อบรมสัมมนาคณะครู ครั้งที่ 1

Activities18/2557 อบรมสัมมนาคณะครู ครั้งที่ 1

Contains 13 Images

คณะครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เข้ารับการอบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ในหัวข้อ “เฉลิมฉลอง 200 ปี ชาตกาล คุณพ่อบอสโก บิดา อาจารย์แห่งเยาวชน” โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวง ดร. บรรจง สันติสุขนิรันดร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Activities17/2557 ลูกเสือชั้น ป.6 เข้าค่ายพักแรม

Activities17/2557 ลูกเสือชั้น ป.6 เข้าค่ายพักแรม

Contains 33 Images

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกนำลูกเสือสามัญ ชั้น ป.6 ไปเข้าค่ายพักแรม เพื่อฝึกทักษะกิจกรรมและทดสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือ ระหว่างวันอังคารที่ 30 กันยายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Activities16/2557 ป.5 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ

Activities16/2557 ป.5 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ

Contains 60 Images

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ชั้น ป.5 เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือโท และเครื่องหมายวิชาพิเศษ ระหว่างวันอังคารที่ 30 กันยายน ถึงวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Activities15/2557 ป.4 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ

Activities15/2557 ป.4 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ

Contains 65 Images

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ชั้น ป.4 เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือตรี ระหว่างวันพุธที่ 1 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Activities14/2557 ป.3 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง

Activities14/2557 ป.3 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง

Contains 42 Images

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดให้นักเรียนชั้น ป.3 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ 3 และวิชาพิเศษ โดยมีคุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ เป็นประธาน เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Activities13/2557 นักเรียนชั้น ม.6 ทัศนศึกษา

Activities13/2557 นักเรียนชั้น ม.6 ทัศนศึกษา

Contains 19 Images

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนชั้น ม.6 ไปทัศนศึกษา ณ อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม จังหวัดราชบุรี และเรือในพระราชพิธี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า มีความภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรม และวิถีชีวิตคนไทยในอดีต

Activities12/2557 สัปดาห์วิชาการสี่กลุ่มสาระ

Activities12/2557 สัปดาห์วิชาการสี่กลุ่มสาระ

Contains 59 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ พร้อมคณะผู้ใหญ่ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิชาการสี่กลุ่มสาระ โดยความร่วมมือของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี กับสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภายในงานมีนิทรรศการและกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านต่างๆ อาทิ นิทรรศการข้าวของพ่อหลวง เพื่อปวงพสกไทย, สีสรรพ์แห่งชีวิต, กล้วย ผลไม้แห่งโภชนาการ และการแสดงประกอบเพลง รวมทั้งฐานกิจกรรมและเกมที่น่าสนใจ ระหว่างวันพุธที่ 3 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557

Activities11/2557 ลูกเสือ ม.3 เข้าค่ายพักแรม

Activities11/2557 ลูกเสือ ม.3 เข้าค่ายพักแรม

Contains 32 Images

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 เพื่อให้ลูกเสือได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในสิ่งที่ดีงามด้านคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 ถึงวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

Activities10/2557 ม.1, ม.4 เข้าค่ายพุทธธรรมเยาวชน

Activities10/2557 ม.1, ม.4 เข้าค่ายพุทธธรรมเยาวชน

Contains 18 Images

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ไปเข้าค่ายพุทธธรรมเยาวชน โดยมีกิจกรรม อาทิ อบรมคุณธรรม จริยธรรม แสงเทียนแสงธรรม เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม และได้ฝึกฝนอบรมตนตามหลักพุทธศาสนา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557

Activities9/2557 อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.1-3

Activities9/2557 อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.1-3

Contains 12 Images

งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ “การสวดภาวนา” สำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.1-3 จำนวน 48 คน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นคริสตชนที่ดี โดยมีคุณพ่อนพดล ยอแซฟ เป็นผู้ให้การอบรม และคุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นผู้ดูแล ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 ณ บ้านศานติธรรมซาวีโอ สามพราน จังหวัดนครปฐม

Activities8/2557 ฝันให้ไกล...ไปบอลโลก

Activities8/2557 ฝันให้ไกล...ไปบอลโลก

Contains 16 Images

คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก รับมอบลูกฟุตบอลจาก นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ ไพศาล จันทรพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ ประธานโครงการแพทย์ SMS. และศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิก รุ่นที่ 1 ในโอกาสนำคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลกรุงเทพ มาให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายขั้นพื้นฐานสำหรับนักฟุตบอล ในโครงการ “ฝันให้ไกล...ไปบอลโลก” เมื่อวันอังคาร 26 สิงหาคม 2557

Activities7/2557 วันฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

Activities7/2557 วันฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

Contains 74 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครู นักเรียน จัดงานวันฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เพื่อเพิ่มความรักความศรัทธาต่อนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ผู้เป็นแบบอย่างของบรรดาเยาวชน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 โดยมีพิธีเทิดเกียรตินักบุญดอมินิก ซาวีโอ ในภาคบ่ายโรงเรียนได้จัดพิธีเปิดปีเฉลิมฉลอง 200 ปี ชาตกาลของนักบุญยอห์น บอสโก อย่างเป็นทางการ โดยมีการเต้นประกอบบทเพลง Da Mihi Animas ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคน ที่สำคัญคือคุณพ่อบอสโกได้มาอยู่ท่ามกลางครอบครัวเซนต์ดอมินิก

Activities6/2557 สุขสันต์วันเกิดคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว

Activities6/2557 สุขสันต์วันเกิดคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว

Contains 19 Images

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิกโรงเรียนเซนต์ดอมินิก วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 คณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันส่งความสุขแด่คุณพ่อเกรียงศักดิ์ พร้อมทั้งอวยพรให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขท่ามกลางเยาวชน

Activities5/2557 มอบทุนการศึกษา

Activities5/2557 มอบทุนการศึกษา

Contains 23 Images

คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา ค้นคว้า วิจัย สำหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมรีกัลโดเน

Activities4/2557 พิธีเปิดกีฬาภายใน

Activities4/2557 พิธีเปิดกีฬาภายใน

Contains 124 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครู จัดงานวันเปิดกีฬาภายใน เมื่อวันศุกร์ที่ 15สิงหาคม 2557 สำหรับกิจกรรมภายในวันนั้น ประกอบด้วย การแข่งขันเกมและกีฬาประเภทต่างๆ ที่สร้างความสนุกสนาน อาทิ เกมตักไข่ไดโนเสาร์ ชักเย่อ บาสเกตบอล ฟุตบอล การประกวดกองเชียร์ ฯลฯ

Activities3/2557 ประชุมผู้ปกครอง-รับผลสอบกลางภาค

Activities3/2557 ประชุมผู้ปกครอง-รับผลสอบกลางภาค

Contains 10 Images

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้ชี้แจงเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จากนั้นผู้ปกครองพบครูประจำชั้นและรับผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557

Activities2/2557 งานวันแม่แห่งชาติ

Activities2/2557 งานวันแม่แห่งชาติ

Contains 91 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครู นักเรียน จัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเกียรติแด่แม่พระ, เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อีกทั้งเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่ ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากผู้แทนแม่ 2 ท่านมาเป็นประธานในงานวันแม่ ได้แก่ พันโทหญิง ชนากานต์ ชัยสิทธิ์ และคุณณภัชชา ทองโมทย์

Activities1/2557 ลูกเสือ ม.1 เข้าค่ายฝึกอบรม2557

Activities1/2557 ลูกเสือ ม.1 เข้าค่ายฝึกอบรม2557

Contains 81 Images

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดค่ายฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือฉิมกุล อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี