โรงเรียนเซนต์ดอมินิกประชุมผู้ปกครอง 2557

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกประชุมผู้ปกครอง 2557

Contains 25 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครู จัดประชุมผู้ปกครอง เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 เพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง จากนั้นผู้ปกครองพบครูประจำชั้น รวมทั้งเลือกผู้แทนห้อง และผู้แทนระดับชั้น

ทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

ทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

Contains 19 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ/เหรัญญิก นำคณะครู ท่องเที่ยวทัศนศึกษา ชมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันอังคารที่ 6 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557

กิจกรรมวันสงกรานต์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2556

กิจกรรมวันสงกรานต์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2556

Contains 43 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยมีพิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพรจากคณะผู้ใหญ่ คุณครูอาวุโส และการละเล่นประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557

ปัจฉิมนิเทศ ม.6 2556

ปัจฉิมนิเทศ ม.6 2556

Contains 50 Images

คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ พร้อมกับคณะครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 45 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูและนักเรียน อีกทั้งให้รู้จักแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีในสังคม โดยมีคุณพ่อนพดล ยอแซฟ ผู้รับผิดชอบงานเยาวชนซาเลเซียน, ดร.ปรอง กองทรัพย์โต นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคุณเมธี มาศรังสรรค์ ผู้แทนจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นวิทยากร ระหว่างวันศุกร์ที่ 28 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ณ ศ

แด่คุณครูด้วยดวงใจ 2556

แด่คุณครูด้วยดวงใจ 2556

Contains 68 Images

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานแด่คุณครูด้วยดวงใจ และต้อนรับสมาชิกใหม่ โดยมี บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการ, นายกมล วิจักรชน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ นายพงษ์เทพ พูลประภา เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้ใหญ่ – คณะครู ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 ณ บริเวณสนามโรงเรียนเซนต์ดอมินิก โดยมีพิธีรำลึกพระคุณครู, การแสดงของครู-นักเรียน, พิธีต้อนรับนักเรียนใหม่,

พิธีอำลาครู 2556

พิธีอำลาครู 2556

Contains 23 Images

นักเรียนชั้น ม.6 จัดพิธีอำลาครูเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมซาวีโอ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อคุณครูที่ได้ดูแลลูกศิษย์ด้วยมุทิตาจิตมาเป็นเวลานาน โดยมีคณะผู้ใหญ่และคุณครูได้ให้แนวคิดอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2556

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2556

Contains 38 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครู จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และเหรียญแห่งความทรงจำแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมซาวีโอ ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 218 คน เป็นนักเรียนแผนกวิทย์ 135 คน แผนก ศิลป์-คณิต 83 คน มีนักเรียนที่ศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตลอด 12 ปี จำนวน 101 คน

ขอบคุณครูคำสอน 2556

ขอบคุณครูคำสอน 2556

Contains 24 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานในพิธีขอบคุณครูคำสอน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

อบรมการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด

อบรมการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด

Contains 20 Images

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 และวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รับการอบรมการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน ณ หอประชุมซาวีโอ

ร.ร.เซนต์ดอมินิกรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 โดย สมศ.

ร.ร.เซนต์ดอมินิกรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 โดย สมศ.

Contains 28 Images

บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ในโอกาสโรงเรียนเซนต์ดอมินิกรับการประเมิน ระหว่างวันพุธที่ 5 ถึงวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันกตัญญู ฉลองอธิการ 2556

ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันกตัญญู ฉลองอธิการ 2556

Contains 20 Images

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานฉลองนักบุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน งานวันกตัญญู ฉลองอธิการ และขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีถวายเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก โดยมีพิธีบูชาขอบพระคุณ ขบวนแห่นักบุญยอห์น บอสโก การแสดงเทิดเกียรติ และพิธีรำลึกขอบพระคุณคุณพ่ออธิการและคณะผู้ใหญ่

พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

Contains 9 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ จัดให้มีพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 ถึงวันพุธที่ 29 มกราคม 2557

ตลาดวิชาการประสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน

ตลาดวิชาการประสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน

Contains 41 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดวิชาการประสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน” เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้มีการแข่งขันเกม-กีฬาระหว่างคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน อีกทั้งการแสดงความสามารถของนักเรียน การออกร้านจำหน่ายอาหารต่างๆ

ต้อนรับนิสิตบริหารการศึกษา จุฬาฯ

ต้อนรับนิสิตบริหารการศึกษา จุฬาฯ

Contains 20 Images

คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ ต้อนรับนิสิตสาขาวิชาบริหารการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2557

นักเรียนชั้น ป.1-6 ทัศนศึกษา 56

นักเรียนชั้น ป.1-6 ทัศนศึกษา 56

Contains 77 Images

ระหว่างวันพุธที่ 8 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 นักเรียนชั้น ป.1-6 ไปทัศนศึกษา ดังนี้ นักเรียนชั้น ป.1 ไปทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิด “ซาฟารีเวิลด์”, ชั้น ป.2 ไปทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต, ชั้น ป.3 ไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษาพระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ฟาร์มจระเข้สามพราน จังหวัดนครปฐม, ชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาเมืองโบราณ สถานที่ตากอากาศบางปู และฟาร์มจระเข้ จังหวัดสมุทรปราการ และชั้น ป.6 ไปทัศนศึกษา ณ รัฐสภา พระที่นั่งวิมานเมฆ สวนสัตว์ดุสิต และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

"คืนสู่เหย้า ไม่ลืม...เซนต์ดอฯ"

Contains 8 Images

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดงานคืนสู่เหย้าเมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 ครั้งนี้มีศิษย์เก่ารุ่น 17 เป็นแม่งาน มีชื่องานว่า "คืนสู่เหย้า ไม่ลืม...เซนต์ดอฯ" งานเริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิกเป็นประธานในพิธี คุณพ่อยอห์น แปร์ตีเล่ คุณพ่อชาร์ลส์ เวลาร์โด คุณพ่อกุสต๊าฟ โรเซ่นส์ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ร่วมประกอบพิธี มีคุณครูในอดีต - ปัจจุบัน และศิษย์เก่าร่วมพิธี พร้อมทั้งนักขับร้องป

มหกรรมดนตรี กีฬาซาเลเซียน ครั้งที่ 8

มหกรรมดนตรี กีฬาซาเลเซียน ครั้งที่ 8

Contains 59 Images

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซาเลเซียน ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันพุธที่ 15 ถึงวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 สำหรับประเภทกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส กอล์ฟ ว่ายน้ำ และประเภทกรีฑา ซึ่งการแข่งขันกีฬาซาเลเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี และกระชับความสัมพันธ์แต่ละโรงเรียนในเครือซาเลเซียน

ส่งความสุขโรงเรียนน้อง

ส่งความสุขโรงเรียนน้อง

Contains 16 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก และคุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ พร้อมผู้แทนครู และนักเรียน เดินทางไปโรงเรียนวัดวันดาว ต.วันดาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อจัดกิจกรรมส่งความสุขในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556

เซนต์ดอมินิกสุขสันต์วันคริสต์มาส

เซนต์ดอมินิกสุขสันต์วันคริสต์มาส

Contains 59 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คณะผู้ใหญ่ คณะครู นักเรียน จัดงานคริสต์มาสเมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนาน รื่นเริง รวมทั้งส่งความสุขระหว่างคณะผู้ใหญ่ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ภายในงานจัดให้มีพิธีถวายเกียรติแด่พระกุมาร งานเลี้ยงสังสรรค์ในห้องเรียน สนุกสนานกับเกม และจับสลากสอยดาว

ป.3 ฟังบรรยายการใช้ลิฟต์-บันไดเลื่อน

ป.3 ฟังบรรยายการใช้ลิฟต์-บันไดเลื่อน

Contains 11 Images

นักเรียนชั้น ป.3 ฟังบรรยายการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อน เพื่อให้เยาวชนตระหนักและเห็นความสำคัญ และลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนแบบผิดวิธี ในโครงการ Caring for Kids, by Mitsubishi Elevator เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมซาวีโอ